Podmínky pro používání aplikace My Air

 1. 1.Na úvod
  1. 1.1.Kdo jsme
   1. 1.1.1.Tyto podmínky vydáváme my, tedy My Air a.s. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 05479070, coby provozovatel aplikace My Air. Předmětem těchto podmínek je úprava práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a Vámi – uživateli naší aplikace.
  2. 1.2.Aplikace My Air
   1. 1.2.1.Aplikace My Air (dále jen „aplikace“) Vám umožňuje:
    1. a)uzavřít smlouvu s obchodníky, kteří s námi uzavřou smlouvu o spolupráci při prodeji svého zboží nebo svých služeb. Dále jim říkáme prostě obchodníci. Naše aplikace Vám pomůže Vaše objednávky zpracovat a odeslat obchodníkům. Konkrétní postup objednávky Vám ukážeme u každé nabídnuté služby
    2. b)jednoduše ovládat služby, které jste si sjednali s Air Bank a.s., IČO 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen „Air Bank“), tak, jak jste zvyklí, a v rozsahu, na kterém jste se s Air Bank domluvili,
    3. c)prohlížet si funkce, nabídky nebo služby, které by se Vám mohly hodit.
   2. 1.2.2.V aktuální nabídce služeb v aplikaci můžeme některá ustanovení popisovat jinak než v těchto podmínkách. Pokud k tomu dojde, znění aktuální nabídky v aplikaci má před těmito podmínkami přednost.
   3. 1.2.3.Na dobu nezbytně nutnou můžeme kvůli systémové údržbě přerušit nebo omezit fungování aplikace. O plánované údržbě Vám dáme vědět předem na našich internetových stránkách, případně na sociálních sítích (našem facebooku nebo twitteru).
   4. 1.2.4.Máme právo provoz aplikace kdykoliv ukončit.
  3. 1.3.K čemu jsou tyto podmínky
   1. 1.3.1.Tyto podmínky upravují základní pravidla použití aplikace. Vymezují vztah mezi Vámi, námi a obchodníky. Podmínky nejsou smlouvou mezi Vámi a obchodníkem. Váš souhlas s nimi neznamená, že s obchodníkem uzavíráte jakoukoliv smlouvu, a to ani přesto, že obsahují některá ujednání, která tvoří součást kupní nebo jiné smlouvy.
   2. 1.3.2.Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí našeho vztahu, který vznikl tím, že jste aplikaci začali používat. Aplikace a tyto podmínky s Vámi vždy budou mluvit pouze česky. To platí i o všech smlouvách, které v aplikaci uzavřete. Máme právo tyto podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, hlavně kvůli změnám právních předpisů nebo technologií ovlivňujících například komunikaci nás nebo obchodníků s aplikací. Změnu si můžou vynutit i nové možnosti a způsoby uzavírání kupních smluv. A do třetice, změny můžeme udělat samozřejmě také tehdy, když budeme služby v aplikaci měnit nebo rozšiřovat. Žádná nová verze podmínek se ale nevztahuje na objednávky, které jste udělali ještě v době platnosti předchozí (starší) verze podmínek. Tyto objednávky se řídí předchozím zněním podmínek. O tom, že chystáme změnu podmínek, Vám dáme vědět alespoň měsíc dopředu prostřednictvím zpráv v mobilní aplikaci.
   3. 1.3.3.Kromě těchto podmínek pro Vás jako pro uživatele naší aplikace platí také tyto dokumenty:
    • Zásady ochrany osobních údajů.
 2. 2.Ochrana a zpracování osobních údajů
   1. 2.1.1.Protože nebereme ochranu osobních údajů na lehkou váhu, rozhodli jsme se, že naše a Vaše práva a povinnosti popíšeme v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů. Tento dokument najdete na našich internetových stránkách www.myair.cz.
   2. 2.1.2.Zavazujeme se aplikaci provozovat tak, abyste mohli naše vychytávky využívat jednoduše a pohodlně. Třeba tak, že za Vás předvyplníme objednávkový formulář, který byste jinak museli vyplňovat ručně. Pokud se proto při používání aplikace rozhodnete využít některou vychytávku, která potřebuje pracovat s Vašimi osobními údaji, budeme to brát jako Váš pokyn, abychom o ně požádali Air Bank. A to v okamžiku, kdy budou tyto údaje potřebné k tomu, abyste mohli vychytávku využít. Po jejich zpřístupnění tyto údaje ukážeme v aplikaci také Vám. Totéž platí i pro údaje chráněné bankovním tajemstvím (například číslo účtu, ze kterého budete objednávku platit). Na vyžádání Vašich údajů (včetně těch, které podléhají bankovnímu tajemství) u Air Bank Vás vždy ještě upozorníme.
   3. 2.1.3.Pro Vaše větší pohodlí si aplikace bude Vaše data pamatovat i pro příště. Na Váš pokyn si umí zapamatovat i údaje o dalších lidech, které uvedete.
   4. 2.1.4.Vaše údaje můžeme využít i proto, abychom Vám poskytovali lepší a pohodlnější služby, které by se Vám mohly hodit.
 3. 3.Jak naši aplikaci používat a co umí
  1. 3.1.Jaké jsou podmínky použití naší aplikace
   1. 3.1.1.Naši aplikaci můžete naplno používat, pouze pokud jste klientem Air Bank. Přihlašujete se do ní heslem, které jste si zvolili při jejím propojení s účtem u Air Bank. Heslo je třeba k tomu, abychom my i Air Bank měli jistotu, že se do aplikace, ze které můžete mít přístup do online bankovnictví, přihlásíte pouze Vy, a ne někdo jiný.
  2. 3.2.Co aplikace umí
   1. 3.2.1.Vedle služeb Air Bank můžete prostřednictvím naší aplikace objednávat zboží a služby obchodníků, se kterými uzavřeme smlouvu o spolupráci.
   2. 3.2.2.Obchodníci, kteří s námi uzavřou smlouvu o spolupráci, mohou prostřednictvím naší aplikace nabízet svoje služby a zboží v rozsahu, na kterém se s nimi dohodneme.
   3. 3.2.3.Naše aplikace umí odesílat objednávky obchodníků potřebné k uzavření smlouvy.
   4. 3.2.4.Nabízené zboží a služby jsou v aplikaci uspořádané v záložkách jednotlivých obchodníků. Máte možnost se do záložky podívat, a pokud Vás nabídka zaujme, objednat, co chcete.
   5. 3.2.5.Souhlasíte s tím, že pokud se při používání aplikace rozhodnete využít funkce, služby nebo nabídky, které potřebují pracovat s Vašimi osobními údaji, budeme to brát jako Váš pokyn, abychom o ně požádali Air Bank. Ta nám je pak zpřístupní nebo poskytne. Totéž platí i pro údaje chráněné bankovním tajemstvím (například číslo účtu, ze kterého budete objednávku platit).
   6. 3.2.6.Tím, že dokončíte objednávku a vyberete způsob placení z účtu u Air Bank, nám dáváte pokyn, abychom detaily Vaší objednávky předali Air Bank. Uděláme to v rozsahu, který je nezbytný pro to, abychom mohli poslat peníze z Vašeho účtu a objednávku tak zaplatit. Potvrzení tohoto platebního příkazu proběhne podle pravidel sjednaných s Air Bank.
   7. 3.2.7.Dokončení Vaší objednávky považujeme za návrh na uzavření smlouvy. My tento návrh neprodleně dohodnutým způsobem předáme obchodníkovi, ke kterému objednávka míří. Přijetí objednávky neznamená, že jste s obchodníkem uzavřeli smlouvu.
   8. 3.2.8.V případě, že jste spotřebitelem, je smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a následujících občanského zákoníku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení Vašeho zařízení k internetu a na přenos dat) nesete sami podle Vaší samostatné dohody s poskytovatelem internetových služeb.
   9. 3.2.8.V okamžiku, kdy objednávku v aplikaci dokončíte (čímž dojde i k jejímu zaplacení), už není možné ji prostřednictvím aplikace zrušit.
 4. 4.Na závěr
   1. 4.1.1.Samozřejmě nemáte právo jakkoliv ovlivňovat funkce aplikace ani k tomu napomáhat druhým. Zejména nemáte právo zasahovat do zdrojového kódu aplikace, pořizovat jeho kopie (ani jeho částí) nebo instalovat do ní software ovlivňující její funkce. Tento software nemůžete samozřejmě ani nabízet ostatním uživatelům aplikace, obchodníkům ani komukoliv dalšímu. Vaší povinností je také zajistit, aby žádný software třetích stran, který využíváte pro přístup do aplikace, nezasahoval do softwarového prostředí aplikace. Jde zejména o pokus zpětně analyzovat, rozkládat nebo odvodit zdrojový kód nebo změnit jakoukoliv část služeb aplikace. Dále nesmíte používat žádného robota, žádný systém pro data scraping ani podobný automatický systém (nástroj, algoritmus, …) pro shromažďování nebo extrakci dat. V případě porušení tohoto zákazu máme právo zrušit Váš přístup do aplikace, zablokovat Vaši IP adresu a vymáhat škodu, která by nám tímto jednáním vznikla.
   2. 4.1.2.Pokud vztah související s užitím aplikace nebo právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím této aplikace obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena Vaše práva (jako spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle našeho sídla.
   3. 4.1.3.I Když některé z ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, platí místo něho ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. To, že nějaká ustanovení neplatí, nemá na platnost a účinnost ostatních ustanovení žádný vliv.
   4. 4.1.4.Tyto podmínky jsou účinné od 10. 7. 2017.